Членство и членски внос

Членуването в АМК е доброволно и не засяга юридическата и икономическа независимост на членовете.

Членовете на АМК се разделят на следните групи:

 1. Пълноправни;
 2. Почетни;
 3. Асоциирани;

Всички групи членове на АМК декларират писмено, че приемат Устава на АМК, Правилник а за приемане и освобождаване на членове на АМК, Етичния кодекс на АМК и другите актове на ръководните органи на асоциацията, взети в рамките на техните правомощия.

Почетните членове имат право на съвещателен глас в Общото събрание на АМК.

Пълноправните членове са:

 • български или чуждестранни търговски дружества или еднолични търговци, регистрирани по Закона за търговския регистър (в сила от 01.10.2006г.), които се занимават с производство и/или търговия и/или наука и образование в областта на медицинската козметика и/или козметичната промишленост и услугите в сферата на здравето и красотата. Медицински специалисти, който работят в сферата на естетиката и студенти.

Почетни членове са български или чуждестранни юридически или физически лица, които:

 1. имат особени заслуги за развитието на медицинската козметика в България и на международно ниво;
 2. са спомогнали за реализиране целите и задачите на АМК и са допринесли за издигането на нейния авторитет и популяризирането на дейността й.

Асоциирани членове могат да бъдат:

 1. Държавни или частни висши училища, като и техни факултети, институти, филиали и колежи открити и/или преобразувани по реда на Глава III от Закона за висшето образование и акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация по реда на Глава X Закона за висшето образование;
 2. Държавни или частни училища по чл.26, ал.1, т.4, т.5, т.6, т.7 и т.8 от Закона за народната просвета, както и техни структури, разкрити по реда на Глава I от Закона за народната просвета и отговарящи на държавните образователни изисквания по Глава II от Закона за народната просвета;
 3. Други научни организации, както и техни структури;

Всички асоциирани членове по т.1, т.2 и т.3 на ал.1. трябва да развиват дейност в областта на медицинската козметика и/или козметичната промишленост и услугите в сферата на здравето и красотата ал.3.

ал.3. Асоциирани членове могат да бъдат и сдружения или фондации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чийто дейност, цели и задачи са сходни с тези на АМК

ал.4. (нов – реш. на УС на БНАЕМПК от 22.02.2013 г.) Асоциираните членове, развиващи стопанска дейност в областта на медицинската козметика, плащат редуциран членски внос, определен с решение на УС на АМК

Годишен членски внос:

 • Пълноправни членове: 250 лв.
 • Студенти: 125 лв.
 • Медицински специалисти: 250 лв.
 • Юридически лица (собственици на салони и клиники) : 250 лв.
 • Юридически лица (търговци и дистрибутори): 500 лв.

Прикрепени файлове