Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ КОЗМЕТИЦИ” – АМК

Приет на учредително събрание,
състояло се в гр. София
на 09.08.2017 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут
Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.
(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.
(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование
Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ КОЗМЕТИЦИ” – АМК.
(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.
(3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление
Чл. 3. Седалището и адресът на сдружението са: гр. София, п.к. 1408, район Триадица, ул. „Нишава” № 107, ет. 4.

Срок
Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността
Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в подпомага създаването и утвърждаването на добри условия за ефективна и качествена дейност на своите членове, утвърждава престижа на професията на медицинския козметик.

Основни цели на сдружението
Чл. 6. Основни цели на сдружението са:

 1. Да подпомага повишаване и удостоверяване професионалната квалификация на медицинските козметици;
 2. Да представлява и защитава интересите на своите членове при осъществяване на взаимоотношенията на сдружението с:
  • Българско дерматологично дружество, НСК „Здраве и красота“, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Асоциация на физиотерапевтите в България, Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия, Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика, Медицински университети и медицински колежи, медиите, други държавни органи и институции, и субекти в Република България;
  • Европейското общество за естетика, Американската академия по естетична медицина (The American Academy of Aesthetic Medicine), Американския колеж за естетични и козметични лекари (The American College of Aesthetic and Cosmetic Physicians), Американска академия на медицинските козметични професионалисти (Аmerican academy of medical esthetic professionals), CIDESCO и други международни организации.
 3. Да повишава и поддържа квалификация на медицинските козметици.

Средства за постигане на целите на сдружението
Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

 1. проучване практиките и нормативните уредби в областта на медицинската козметика в национален и международен мащаб;
 2. проучване опита на сродни организации и техните нормативни уредби в международен мащаб;
 3. участие в мероприятия на медицински козметици в национален и международен мащаб;
 4. членуване или поддържане на отношения със сродни организации в национален и международен мащаб;
 5. съвместна работа с организации и институции, които са от особено значение за дейността на Асоциацията и за постигане на нейните цели;
 6. оказване на съдействие на работните групи към държавните органи и институции, работещи по въпроси, свързани с медицинската козметика;
 7. изготвяне на становища и проекти относно промени и допълнения в българското законодателство, засягащи медицинската козметика;
 8. разработване на публикации за развитието на медицинската козметика, включително на професията медицински козметик;
 9. защита на икономическите интереси на своите членове пред българските държавни учреждения и други институции;
 10. организиране на обучения за повишаване на квалификацията на медицинските козметици;
 11. разработване и реализиране на вътрешна система за оценка и удостоверяване на професионалната квалификация на медицинските козметици;
 12. организиране на семинари, конференции и други мероприятия, които нямат търговски характер, включително анкети и форуми за присъждане на призове за изявили се в сектора на медицинската козметика;
 13. приемане на Етичен кодекс на медицинските козметици и осъществяване на контрол за неговото спазване от членовете на Асоциацията;
 14. подпомагане по-лесното професионално реализиране на медицинските козметици на пазара на труда и изграждане на добра работна комуникация между бизнеса и медицинските козметици;
 15. създаване и поддържане на Интернет страница и информационен портал на Асоциацията.

II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения
Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.
(2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
(3) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Чл. 9. Всеки член на сдружението има право:

 1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
 3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
 4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
 5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:

 1. да внася ежемесечно членския си внос;
 2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство
Чл. 12. Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителя, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Прекратяване на членство
Чл. 13. (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до сдружението;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. с изключване;
 4. с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;
 5. при отпадане.

(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението. Определяне на размера на вземането се извършва по реда на чл. 49, ал. 3 от настоящия устав.
(3) Решението за изключване се взема от Управителя на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.
(4) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителя по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

III. ИМУЩЕСТВО

Имущество
Чл. 14. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

Източници на средства на сдружението
Чл. 15. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Членският внос е в размер на . . . . . . . . . . . . . . . . лева и се заплаща всеки месец. Срокът за внасянето на членския внос е до 10 число на месеца, следващ този, за който се отнася. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ.
(2) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство . . . . . . . . . . . . . . . . от членовете на сдружението.
(3) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
(4) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от общото събрание на сдружението.
(5) Сдружението в лицето на Управителя може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Стопанска дейност Чл. 16. (1) Сдружението може да извършва стопанска дейност, свързана с основния му предмет:
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени в приложимите нормативни актове.
(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителя на сдружението.

Покриване на загуби
Чл. 17. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . гласа от всички членове на сдружението.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението
Чл. 18. Органите на сдружението са Общото събрание и Управител (Председател).

Състав на Общото събрание
Чл. 19. В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

Представителство
Чл. 20. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание
Чл. 21. Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава на сдружението;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. преобразува и прекратява сдружението;
 4. приема и изключва членове;
 5. избира и освобождава Председателя и определя възнагражденията им;
 6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
 7. одобрява годишния финансов отчет;
 8. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
 9. разглежда жалби срещу решения на Председателя за прекратяване на членство;
 10. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 11. взема решение за участие в други организации;
 12. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
 13. приема бюджета на сдружението;
 14. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
 15. приема отчета за дейността на Председателя;
 16. отменя решения на Председателя, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;
 17. освобождава от отговорност членовете на Председателя.

Провеждане на общо събрание
Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание. Първото общо събрание може да се проведе най-късно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . месеца след учредяване на сдружението.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Председателя – извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание
Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Председателя. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Председателят не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в “Държавен вестник” и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.
(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведение
Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите
Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание. (2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум
Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Председателят насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Право на глас
Чл. 27. Всички членове имат право на един глас.

Конфликт на интереси
Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Мнозинство
Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
(2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения
Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол
Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управител (Председател)
Чл. 32. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителя (Председателя).
(2) Председателят се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.
(3) Председателят може да бъде преизбиран без ограничение.

Чл. 33. (1) Председателят трябва да:
1. има постоянно местоживеене в страната;
2. притежава подходяща професионална квалификация и опит;
3. не е осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Права и задължения на Управителя
Чл. 34. (1) Председателят е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на сдружението и да пази тайните на сдружението и след като престане да бъде Управител.
(2) Председателят осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.
(7) Председателят приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.
(8) Председателят взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.
(9) Председателят определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.
(10) Председателят подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.
(11) Председателят подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.
(12) Председателят осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
(13) Председателят обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Чл. 36. Председателят е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Възнаграждение на членовете на Управителя
Чл. 39. Председателят има право на годишно възнаграждение не по-голямо от . . . . . . . . . . . . . на сто от средногодишната нетна стойност на активите на сдружението. Размерът на годишното възнаграждение на Управителя се определя от Общото събрание на членовете на сдружението.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване
Чл. 40. Ежегодно до края на месец февруари Председателят съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

Съдържание на отчета за дейността
Чл. 41. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

Назначаване на независими одитори
Чл. 42. (1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.
(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителя.

Приемане на годишното приключване
Чл. 43. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителя, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация
Чл. 44. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденти
Чл. 45. Сдружението не разпределя печалба.

Книги на сдружението
Чл. 46. (1) На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и Управителя могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, ЕИК, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване
Чл. 48. Сдружението се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 49. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителя на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя поравно между учредителите.
(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 50. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 51. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на медицинските козметици” – АМК, състояло се на 09.08.20.17 г. в гр. София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

УЧРЕДИТЕЛИ:

1. „ТЯНСКА” ЕООД

2. „ЕМЕ 71 ” ЕООД

3. „БЮТИ СТУДИО НИКИ” ООД

4. ТЕОДОРА ГЕНАДИЕВА НИНОВА

Дата: 09.08.2017 г.