Учредително събрание на Асициация на българските козметици

Учредително събрание на Асициация на българските козметици

Извадка от ПРОТОКОЛ №1 от учредително събрание на Сдружение с дейност в частна полза „Асоциация на медицинските козметици” (АМК)

На 08.08.2017 г., в 15:00 часа, в гр. София, се проведе Учредително събрание на учредителите (“Учредителното събрание”) на юридическо лице с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ КОЗМЕТИЦИ” – АМК (“Асоциацията”).

В Учредителното събрание участваха всички учредители на Асоциацията, а именно:

 1. „ТЯНСКА” ЕООД, представлявано от Управителя Тяна Георгиева Пресолска;
 2. „ЕМЕ 71 ” ЕООД, представлявано от Управителя – Емилия Ангелова Пенова;
 3. „БЮТИ СТУДИО НИКИ” ООД, представлявано от Управителя – Николета Кирилова Иванова;
 4. ТЕОДОРА ГЕНАДИЕВА НИНОВА.

Учредителното събрание с единодушие взе следните решения

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

 1. Избира за Председател на учредителното събрание Тяна Георгиева Пресолска
 2. Избира за Секретар на учредителното събрание Теодора Генадиева Нинова
 3. Избира за Преброител при гласуването на събранието Николета Кирилова Иванова

РЕШЕНИЕ № 1:
Учредява сдружение с дейност в частна полза с наименование „АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ КОЗМЕТИЦИ” – АМК, което се изписва допълнително на английски език като „АSSOCIATION OF MEDICAL AESTHETICIANS” – AMA; седалище и адрес на управление: Република България, обл. София – град, гр. София, п.к. 1408, район Триадица, ул. „Нишава” № 107, ет. 4; срок на съществуване – неограничен; органи на Асоциацията са: Общо събрание и Председател/Управител.

РЕШЕНИЕ № 2:
Приема решение за целите на сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ КОЗМЕТИЦИ” – АМК, средствата за тяхното постигане и определената дейност, която Асоциацията ще осъществява.

Цели на Асоциацията

 1. Асоциацията има за цел да подпомага създаването и утвърждаването на добри условия за ефективна и качествена дейност на своите членове и да утвърждава престижа на професията на медицинския козметик;
 2. Асоциацията има за цел да подпомага за повишаване и удостоверяване професионалната квалификация на медицинските козметици;
 3. Асоциацията има за цел да представлява и защитава интересите на своите членове при осъществяване на взаимоотношенията на Асоциацията с:
  1. Българско дерматологично дружество, НСК „Здраве и красота“, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Асоциация на физиотерапевтите в България, Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия, Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика, Медицински университети и медицински колежи, медиите, други държавни органи и институции, и субекти в Република България;
  2. Европейското общество за естетика, Американската академия по естетична медицина (The American Academy of Aesthetic Medicine), Американския колеж за естетични и козметични лекари (The American College of Aesthetic and Cosmetic Physicians), Американска академия на медицинските козметични професионалисти (Аmerican academy of medical esthetic professionals), CIDESCO и други международни организации.
 4. Асоциацията има за цел да повишава и поддържа квалификация на медицинските козметици.

Средствата за постигане на целите на Асоциацията

За постигане на своите цели Асоциацията предприема следното:

 1. проучване практиките и нормативните уредби в областта на медицинската козметика в национален и международен мащаб;
 2. проучване опита на сродни организации и техните нормативни уредби в международен мащаб;
 3. участие в мероприятия на медицински козметици в национален и международен мащаб;
 4. членуване или поддържане на отношения със сродни организации в национален и международен мащаб;
 5. съвместна работа с организации и институции, които са от особено значение за дейността на Асоциацията и за постигане на нейните цели;
 6. оказване на съдействие на работните групи към държавните органи и институции, работещи по въпроси, свързани с медицинската козметика;
 7. изготвяне на становища и проекти относно промени и допълнения в българското законодателство, засягащи медицинската козметика;
 8. разработване на публикации за развитието на медицинската козметика, включително на професията медицински козметик;
 9. защита на икономическите интереси на своите членове пред българските държавни учреждения и други институции;
 10. организиране на обучения за повишаване на квалификацията на медицинските козметици;
 11. разработване и реализиране на вътрешна система за оценка и удостоверяване на професионалната квалификация на медицинските козметици;
 12. организиране на семинари, конференции и други мероприятия, които нямат търговски характер, включително анкети и форуми за присъждане на призове за изявили се в сектора на медицинската козметика;
 13. приемане на Етичен кодекс на медицинските козметици и осъществяване на контрол за неговото спазване от членовете на Асоциацията;
 14. подпомагане по-лесното професионално реализиране на медицинските козметици на пазара на труда и изграждане на добра работна комуникация между бизнеса и медицинските козметици;
 15. създаване и поддържане на Интернет страница и информационен портал на Асоциацията.

РЕШЕНИЕ № 3:
Приема Устава на сдружение „Асоциация на медицинските козметици” – АМК.

РЕШЕНИЕ № 4:
Избира за Председател на сдружение „Асоциация на медицинските козметици” – АМК:

Тяна Георгиева Пресолска

РЕШЕНИЕ № 5
Избира Етична комисия в състав:

 1. Тяна Георгиева Пресолска
 2. Николета Кирилова Иванова
 3. Емилия Ангелова Пенова
Оценете сега!
[Общо: 0 Средно: 0]