На вниманието на представителите на ЦПО

На вниманието на представителите на ЦПО

Уважаеми представители на центрове за професионално обучение,

В НАПОО зачестиха запитвания от страна на ЦПО относно условията, при които лицензиран център може да провежда обучения по част от професия „Козметик” и по-конкретно, обучения, фокусирани върху микроблейдинг и поставяне на филъри.

При провеждане на текущ последващ контрол на основание чл. 49 в от Закона за професионалното образование и обучение от екипи на НАПОО се установи, че редица ЦПО в страната провеждат подобни обучения, без да отчитат фактът, че в ДОС за придобиване на квалификация по професията „Козметик”- II СПК, утвърден с Наредба № 9 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията “Козметик”, в сила от 14.09.2018 г., издадена от министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр.76 от 14 Септември 2018г., никъде не е предвидена тази възможност.

Моля, при организиране на курсове да се придържате към разписаните в ДОС за придобиване на квалификация по професията изисквания и да провеждате обучения по учебен план, съответстващ на стандарта по професия Козметик и съгласно предмета на получената лицензия.

Всяко обучение, което не е регламентирано в нормативната уредба, касаеща професионалното образование и обучение, е предпоставка за извършване на последващ контрол от НАПОО, която може да завърши с административни санкции, предвидени в Закона за професионалното образование и обучение.

Всички ЦПО, притежаващи лицензия по професията „Козметик”, ако не са привели учебния план и учебна програма в съответствие с публикувания стандарт, трябва да направят актуализация на документацията си в срок до 31.12.2019г.

Наредба № 9 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията “Козметик”, в сила от 14.09.2018 г., издадена от министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр.76 от 14 Септември 2018г., е достъпна на следния ЛИНК на сайта на НАПОО.

Оценете сега!
[Общо: 1 Средно: 5]