Медицински Колеж „Йорданка Филаретова“ застава зад АМК

Медицински Колеж „Йорданка Филаретова“ застава зад АМК

Медицински Колеж „Йорданка Филаретова“ застава зад АМКРадваме се, че проф. Захарина Савова, дм, Директор на Медицински колеж „Йорданака Филаретова“ към Медицински университет – София, смята че е необходимо разкриване на процедури за актуализиране на законодателството  и регламентиране на професионалните компетенции на професионалистите по Здравни грижи от специалност “Медицинска козметика“ и подкрепя инициативата на Сдружение  “Асоциация на медицинските козметици – АМК”.

Тя напомня, че специалността „Медицинска козметика” е създадена през 2006г. Медицински университет – София и е акредитирана от НАОА през 2009г.

Професионалистите по здравни грижи от специалност „Медицинска козметика” са лица с висше образование на образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” от професионално направление „Здравни грижи”. Подготовката и обучението им се осъществяват в Медицински колеж – София, в акредитирана специалност „Медицинска козметика“, с три годишен срок на обучение. Целта на обучението в специалността е съвременна подготовка на професионалисти за прилагане на качествени и здравословни медико-козметични грижи.

Специалността „Медицинска козметика“ подготвя медицински специалисти, които изпълняват задачи в сферата на здравеопазването (дерматологични клиники/кабинети, центрове по естетична медицина, медико-козметични центрове) и в сферата на услугите с обществено предназначение (козметични салони, спа-, уелнес-, таласо центрове, фирми производители /вносители на козметични препарати и апарати, козметични магазини, щандове и др.). Студентите придобиват отлични комуникативни, високи морални и етично-деонтологични качества и практически умения в сферата на Здравните грижи, което напълно покрива изискванията на професионалните компетенции на асоциираните медицински специалисти.

Медицинският козметик е медицински специалист, който притежава съответната професионална квалификация, удостоверена с диплома за придобито висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” по чл.42, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование.

Медицинският козметик осъществява здравни грижи, профилактика, рехабилитация и здравна промоция в съответствие с професионалните си компетенции, които би трябвало да бъдат определени с наредбата по чл.7.

Нормативното регламентиране на професионалните компетенции на „Медицинските козметици” към НАРЕДБА № 1 от 8 февруари 2011 г. е от важно значение за определяне на статута на специалността и ще даде възможност за:

  • регламентиране на специалността като част от не само сферата на обществените услуги, а и част от сферата на здравеопазването с акцент върху дейностите по промоция и превенция на общественото здраве.
  • регулиране дейностите и компетенциите на извършваните процедури/услуги в сферите на здравеопазването и обществените услуги.
  • създаване на екипна работа между медицински и немедицински специалисти в грижата за клиента/пациента.
  • покриване изискванията на съвременния човек за прилагане на качествени и здравословни козметични грижи.

За да се създаде възможност медицинските козметици да прилагат професионалните си умения в сферата на здравеопазването и услугите с обществено предназначение, както и възможност за контрол върху дейността им, е необходимо нормативно регламентиране на професионалните компетенции на професионалиста по „Медицинска козметика“ към асоциираните медицински специалисти в НАРЕДБА № 1 от 8 февруари 2011 г. на МЗ.

Надяваме се новата година да ни донесе напредък и да можем да се похвалим с регулирана професия.

Оценете сега!
[Общо: 0 Средно: 0]