Медицински Колеж „Йорданка Филаретова“ застава зад АМК

Радваме се, че проф. Захарина Савова, дм, Директор на Медицински колеж „Йорданака Филаретова“ към Медицински университет – София, смята че е необходимо разкриване на процедури за актуализиране на законодателството  и регламентиране на професионалните компетенции на професионалистите по Здравни грижи от специалност “Медицинска козметика“ и подкрепя инициативата на Сдружение  “Асоциация на медицинските козметици – АМК”.

Тя напомня, че специалността „Медицинска козметика” е създадена през 2006г. Медицински университет – София и е акредитирана от НАОА през 2009г.

Професионалистите по здравни грижи от специалност „Медицинска козметика” са лица с висше образование на образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” от професионално направление „Здравни грижи”. Подготовката и обучението им се осъществяват в Медицински колеж – София, в акредитирана специалност „Медицинска козметика“, с три годишен срок на обучение. Целта на обучението в специалността е съвременна подготовка на професионалисти за прилагане на качествени и здравословни медико-козметични грижи.

Специалността „Медицинска козметика“ подготвя медицински специалисти, които изпълняват задачи в сферата на здравеопазването (дерматологични клиники/кабинети, центрове по естетична медицина, медико-козметични центрове) и в сферата на услугите с обществено предназначение (козметични салони, спа-, уелнес-, таласо центрове, фирми производители /вносители на козметични препарати и апарати, козметични магазини, щандове и др.). Студентите придобиват отлични комуникативни, високи морални и етично-деонтологични качества и практически умения в сферата на Здравните грижи, което напълно покрива изискванията на професионалните компетенции на асоциираните медицински специалисти.

Медицинският козметик е медицински специалист, който притежава съответната професионална квалификация, удостоверена с диплома за придобито висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” по чл.42, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование.

Медицинският козметик осъществява здравни грижи, профилактика, рехабилитация и здравна промоция в съответствие с професионалните си компетенции, които би трябвало да бъдат определени с наредбата по чл.7.

Нормативното регламентиране на професионалните компетенции на „Медицинските козметици” към НАРЕДБА № 1 от 8 февруари 2011 г. е от важно значение за определяне на статута на специалността и ще даде възможност за:

  • регламентиране на специалността като част от не само сферата на обществените услуги, а и част от сферата на здравеопазването с акцент върху дейностите по промоция и превенция на общественото здраве.
  • регулиране дейностите и компетенциите на извършваните процедури/услуги в сферите на здравеопазването и обществените услуги.
  • създаване на екипна работа между медицински и немедицински специалисти в грижата за клиента/пациента.
  • покриване изискванията на съвременния човек за прилагане на качествени и здравословни козметични грижи.

За да се създаде възможност медицинските козметици да прилагат професионалните си умения в сферата на здравеопазването и услугите с обществено предназначение, както и възможност за контрол върху дейността им, е необходимо нормативно регламентиране на професионалните компетенции на професионалиста по „Медицинска козметика“ към асоциираните медицински специалисти в НАРЕДБА № 1 от 8 февруари 2011 г. на МЗ.

Надяваме се новата година да ни донесе напредък и да можем да се похвалим с регулирана професия.